תנאי השימוש

תנאי שימוש באתר

 

לילית קוסמטיקה בע"מ (להלן: ״לילית״) ח.פ 51-2416041 מרחוב אגוז 5 אזור תעשיה חבל מודיעין, ישראל, מספקת לך את התוכן והשירותים באתר אינטרנט זה (להלן, "האתר") בכפוף לתנאים והמדיניות הקבועים בתקנון זה. על השימוש באתר זה או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (להלן: "האתר") תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

 

רכישה באמצעות האתר

 

תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים באתר.

תנאי ראשוני לביצוע עסקה באתר הינו כי הינך בת 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הרשומות להלן: ויזה, מאסטר קארד, ישראכרט (ייתכנו שינויים ברשימת כרטיסי אשראי זו) וכי הינך רשאית על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור. כן הינך מצהירה כי ברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה. בכניסה ו/או בשימוש באתר זה הינך מצהירה כי קראת, הבנת והסכמת, ללא הגבלות או הסתייגויות, לפעול על פי תניא השימוש באתר זה.

לשם ביצוע הרכישה באתר יהיה עלייך ליתן פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי, כתובת דוא"ל וכן פרטים נוספים, הכל כמפורט באתר. כן יהיה עלייך לבחור סיסמה אשר תשמש אותך לרכישה ו/או לשימוש בעתיד באתר. לטובת שימוש קל ונוח באתר, תישלח אליך הודעת מסרון לכניסה מחודשת וזיהוי פרטייך. עם כניסתך המחודשת והזנת הסיסמא, הפרטים האישיים ישמרו באתר ויחולו עליהם התנאים הקבועים בתקנון זה. מודגש כי מוטלת עלייך חובה לשמור את פרטי הסיסמה באופן בטוח כך שלא תגיע לידי צד שלישי. מחובתך לדווח ללילית מיידית על כל מקרה שיגיע לידיעתך בדבר שימוש בלתי מורשה בסיסמה ו/או בפרטייך.

במסגרת הליך הרכישה יהיה עלייך ליתן כתובת מלאה ועדכנית למשלוח.

החיוב יבוצע בתשלום אחד ו/או בתשלומים בהתאם לבחירתך, הכל בכפוף לתנאי חברת האשראי.

לאחר שלילית תקבל אישור מחברת האשראי, הזמנתך תטופל והמוצרים אותם רכשת יישלחו אלייך, הכל בהתאם לתנאי תקנון זה.

באם בעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי וכו', ו/או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לא תביאי לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, לילית תהא רשאית לבטל את הזמנתך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לילית זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוח לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה on line ו/או בכל מקרה המעלה חשש כי התמורה עבור הסחורה לא תיפרע במועדה ו/או בוצעה הזמנה כפולה וכיוצא בזה.   

במהלך הליך ההזמנה יתאפשר לך לצפות בסיכום פרטי ההזמנה טרם אישורה. מובהר כי לאחר שתאשרי את העסקה לא תוכלי לתקן את פרטי ההזמנה.

לאחר השלמת הליך רכישת המוצרים, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.

רכישת המוצרים באתר הינה לשימוש פרטי/אישי בלבד. אסורה רכישת מוצרים למטרות מסחריות.

בעצם ביצוע הרכישה הינך מצהירה כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת הרכישה הינו בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהירה, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשית על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולהחלטות המוסמכים של התאגיד, לבצע את הרכישה.

ניתנת לך בזאת הודעה מפורשת כי פרטיך כפי שנמסרו על ידך בהליך הרכישה ישמשו את לילית למשלוח דברי פרסומת ו/או תיקשור של מסרים שיווקיים שונים, ואולם הינך רשאית בכל עת להודיע ללילית על סרובך לקבלת דברי הפרסומת ו/או המסרים השיווקיים ובמקרה כזה לילית תפעל להפסקת שיגור המסרים הנ״ל מטעמה.

 

 

מוצרים

 

האתר משמש למכירת מוצרי קוסמטיקה ובישום המשווקים על ידי לילית.

ללילית שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או לשנותו מעת לעת, ולהחליט אילו מבין כלל המוצרים המשווקים על ידה יוצגו באתר ו/או יימכרו באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לילית אינה מתחייבת להציע למכירה באתר את כל מוצרי לילית המשווקים על ידה ו/או כי כל המוצרים המוצגים באתר יוצעו בפועל למכירה. כן קיימת האפשרות כי חלק מהמוצרים המשווקים על ידי לילית ימכרו אך ורק באתר. כן  רשאית לילית בכל עת, ומעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לשנות את מגוון המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר וכיו"ב.

מובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.

לילית תעשה כל שביכולתה להבטיח כי יהיה מלאי מספיק של המוצרים המוצעים למכירה באתר ואולם מובהר כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת ולרבות עקב נושאים כגון ביקוש, אפשרויות ייצור, אפשרויות אספקה וגורמים נוספים וכי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים ו/או טרם חודש. בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, תהא לילית רשאית לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה אלייך על ביטול העסקה.

לילית אינה מתחייבת כי כל המידע המופיע באתר בקשר למוצרים הינו שלם ו/או מדויק ומודגש בזאת כי ייתכן כי יפלו שיבושים ו/או טעויות בכל פרט כאמור.

 

מחירים

המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין.

מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. באתר יפורטו דמי המשלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בסיכום פרטי ההזמנה ובאישור ההזמנה אשר ישלח אליך.

מחירי המוצרים המוצגים באתר נכונים למועד הנקוב בדף המחירים אשר באתר.

לילית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ו/או את דמי המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יופיע באתר ויהיה בתוקף מעת שיופיע באתר.

 

קופונים ו/או הנחה ו/או מבצע

לילית רשאית, אך לא חייבת, להעניק לך הנחה ו/או להציע מבצע בעת הרכישה באמצעות האתר/ בדיוור אלקטרוני. במקרה כזה תוכלי לממש ההנחה ו/או המבצע פעם אחת בלבד בכל רכישה. מודגש כי באם לא תממשי את ההנחה ו/או המבצע מכל סיבה שהיא, לא תהיי זכאית לקבל כל החזר, פיצוי או תשלום שהוא. על ההנחה ו/או המבצע יחולו מלוא ההגבלות הנקובות בפרסום ו/או בדיוור ביחס אליו (להלן: "ההגבלות"). בנוסף לאמור בהגבלות, לא יתאפשר כפל מבצעים. ככל ויתקיים יותר ממבצע אחד במקביל, תוכלי לבחור ולממש אך ורק הטבה במסגרת מבצע אחד בעת הרכישה, לפי בחירתך.

 

משלוחים והחזרות

ראי מדיניות משלוחים והחזרות המפורסמת באתר זה.

 

ביטול עסקה

ראי מדיניות משלוחים והחזרות המפורסמת באתר זה.

       

מקרים בהם לא ניתן לקבל החזר כספי

ראי מדיניות משלוחים והחזרות המפורסמת באתר זה.

 

אחריות למוצרים

האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 החל בישראל ובהתאם לתנאי תקנון זה.

 

הסרה ממאגר הדיוורים (רשימת תפוצה)

להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- אנא פני באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור הנשלח בדואר אלקטרוני או באמצעות הקישור המצורף לכל הודעת מסרון הנשלחת לטלפון הנייד.

 

מדיניות הפרטיות

ראי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר זה.

 

הגבלת אחריות

בשום מקרה, לילית ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר. כמו כן, לילית ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל.

לילית לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.

במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי לילית, וכל טעות אחרת, תהא לילית רשאית, אך לא חייבת, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

לילית תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי לילית תהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.

 

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.

 

כללי

לילית תהיה זכאית לבטל כל עסקת רכישה/הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/ תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.

ללילית שיקול הדעת הבלעדי לערוך שינוי בתקנון זה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות התקנון מפעם לפעם.

אי שימוש בזכות המוקנית ללילית על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהיי זכאית, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיחי את תביעתך בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת ללילית באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הינך זכאית להשבה.

מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תישארנה בעינן.

 

בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.

 

ט.ל.ח

לילית קוסמטיקה בע"מ

אין באמור לעיל בכדי למצות זכויות של חברת לילית קוסמטיקה בע"מ או לגרוע מכל סעד משפטי שחברת לילית קוסמטיקה בע"מ זכאית לו